از نسبت سنج های الکترودینامیکی، اندکسیونی و آهن نرم گردان با اضافه کردن بعضی اجزای الکتریکی مانند سلف، خازن و مقاومت های الکتریکی میتوان به عنوان فرکانس متر استفاده کرد. این فرکانس مترها عموما عقربه ای بوده و می توانند فرکانس را در محدوده وسیعی اندازگیری کنند. برای اندازگیری فرکانس در نیروگاه ها و تابلوهای توزیع انرژی الکتریکی کارخانجات به خاطر مشخص بودن فرکانس از دستگاه های ارتعاشی استفاده می شود. حدود اندازگیری این دستگاه ها بسیار کم است ولی به علت ساختمان ساده، ارزان قیمت و استحکام زیاد در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند. فرکانس متر ارتعاشی از ییک سری تیغه های فلزی تشکیل شده که در کنار هم در داخل یک بوبین قرار گرفته اند. هر کدام از این تیغه ها دارای فرکانس ارتعاشی خاصی هستند. وقتی بوبین به جریان متناوبی وصل شود در داخل آن میدان مغناطیسی متناوبی ایجاد می شود. در اثر تاثیر میدان مغناطیسی، تیغه هایی که دارای فرکانس ارتعاشی دو برابر فرکانس جریان متناوب است با تغییرات میدان رزنانس ایجاد می کنند و به ارتعاش در می آیند و بدین ترتیب فرکانس جریانی را که بوبین می گذرد نشان می دهد.

Written by دوربین مدار بسته