شاید بسیاری از ما و افرادی که به نوعی به سیستمهای حفاظتی و نظارتی و ... سر و کار دارند، روزانه ده ها بار از واژه لنز استفاده کنند اما ممکن است درک و تلقی درستی از آن نداشته باشند و شاید نیازی هم نمی بینند، اما دانستن آن می تواند رشد قابل توجهی به ما بدهد این رشد می تواند هم برای مصرف کننده، هم برای فروشنده و هم برای تکنسین نصب مفید باشد،چرا که فروشنده باید بداند که چه چیزی می فروشد تا خریدار را آگاه و قانع نماید، و نصب کننده نیز باید بداند که چه لنزی برای کارش ایده آل است تا بتواند نظر مصرف کننده را تامین نماید.فلذا سعی شده است به لنزها طوری پرداخته شود که همه ی ما را به اهدافمان نزدیک نماید فلذا پیش از گفتگو در مورد لنز عدسی ها بررسی می کنیم که به نوعی خود لنز ها و اساس آنها را تشکیل می دهند.

عدسی ها

از ذره بین همه به نوعی استفاده کرده ایم و می دانیم که از پشت ذره بین نوشته ها و اشیاء درشت تر به نظر می آیند و نوشته ها و جزئیات ریز با ذره بین به خوبی مشاهده می گردند. برخی افراد که دارای چشمانی ضعیف هستند از عینک های ذره بینی برای خواندن روزنامه یا ... استفاده می کنند،علاوه بر عینک به دستگاه بر میکروسکوپ توجه کنید،موجودات بسیار کوچک که با چشم و ذره بین، حتی قابل رویت نیستند با میکروسکوپ می توان دید در همه ی این موارد از عدسی استفاده می شود.
عدسی از ماده شفاف ساخته می شوند و به دو نوع همگرا و واگرا تقسیم می گردند.
الف: عدسی همگرا:
در این عدسی،پرتوی ها تابش پس از شکست و گذر از عدسی به هم نزدیک می شوند.(یعنی همگرا می شوند) در عدسی های همگرا،لبه ها نازک تر از وسط آن بوده و به طور معمول برای کاربرد متفاوت به شکل های دو کوژ تخت و کوژ تخت و کوژ هلالی همگرا ساخته می شوند در شکل زیر اینگونه عدسی ها نشان داده شده اند.
ب: عدسی واگرا:
در عدسی های واگرا پرتو های تابش پس از شکست و گذر از عدسی، از هم دور میگردند،(واگرا می شوند) لبه های این عدسی ها پهن تر از وسط آن است و به شکل دو کاو، کاو تخت و کاو هلالی واگرا ساخته می شوند،در تصاویر زیر اینگونه عدسی ها نمایش داده شده است.
حال که با دو گونه ی عمده ی عدسی ها آشنا شدید، به ویژگی عدسی ها از جمله همگرا می پردازیم.
ویزگی عدسی های همگرا:
1- محور اصلی، مرکز نوری:خطی که از مرکز های دو سطح کروی، در یک عدسی می گذرد، و از مرکز سطح خمیده گذشته و به سطح تخت عمود شود محور اصلی است، نقطه ی میانی عدسی را که روی محور اصلی قرار دارد، مرکز نوری عدسی می نامند، در شکل زیر محور اصلی و مرکز نوری عدسی نشان داده شده است.
آزمایشات گوناگون مؤید این است که اگر پرتوئی به مرکز نوری یک عدسی بتابد بدون انحراف،از عدسی خارج می گردد، در تصویر زیر چنین پرتو هایی که به یک عدسی همگرا تابیده شده است مشخص گردیده است. 2- کانون عدسی های همگرا: برای تعیین کانون عدسی همگرا آزمایشی را طراحی می کنیم،برای این کار عدسی های همگرا را مطابق شکل زیر مقابل نور خورشید گرفته و صفحه کاغذ را در جلوی عدسی طوری به حرکت در می آوریم که نقطه ی نورانی روی آن تشکیل گردد،این نقطه را کانون عدسی می نامیم،فاصله کانون تا مرکز نوری عدسی را نیز فاصله ی کانونی عدسی می نامیم و آن را با f نشان می دهیم.
همین آزمایش را می توان با طرف دیگر عدسی انجام دهیم با این کار فاصله کانونی عدسی را می توان اندازه گیری کرد اگر این آزمایش را به طور دقیق انجام دهیم متوجه خواهیم شد که این بار هم نقطه ی نورانی در همان فاصله تشکیل می گردد.یعنی عدسی در هر یک از دو طرف دارای کانون است. ترسیم پرتو های شکست در عدسی های همگرا: بعلت این که خورشید در فاصله ی بسیا ر دوری از ما قرار دارد،پرتوهایی که از آن به عدسی تابیده می شود با هم موازی اند،در شکل قبل و آزمایشی که توصیف گردید اگر پرتو تابش موازی با محور اصلی به عدسی همگرا بتابد، چنان می شکند که از کانون عدسی بگذرد، به عکس این موضوع نیز صدق می کند یعنی پرتوهایی که از کانون عدسی همگرا گذشته و به آن بتابد پس از شکست به موازات محور اصلی از عدسی خارج می گردند.

در عدسی همگرا،تصویر چگونه شکل می گیرد؟

برای درک این موضوع می توان یک شمع روشن را در مقابل عدسی همگرا در فاصله ای بیشتر از فاصله ی کانونی عدسی ، مطابق شکل زیر در نظر بگیرید.
از هر نقطه شمع ، مانند نقطه A پرتو های زیادی به عدسی می تابد، از میان پرتو ها دو پرتو خاص را در نظر می گیریم یکی پرتو AI (موازی محور اصلی) و دیگری AL’ (پرتوی که از مرکز محوری عدسی گذشته است)،سپس پرتو های خروجی هر یک را به روشی که گفته شد رسم می کنیم، پرتو های شکست این دو پرتو یک دیگر را در نقطه A’ قطع میکنند اگر پرتو های دیگری هم از نقطه A’ به عدسی بتابد پرتو های شکست آن ها از نقطه ی A’ خواهد گذشت فلذا بدین دلیل برای بدست آوردن نقطه ی A’ (که تصویر نقطه یA است) دو پرتو تابش کافی است، همان طور که در مورد آینه ها مطرح است تصویر سایر نقاط شمع را نیز به همین روش می توان بدست آورد، آزمایشات نشان می دهد که تصویر یک شیء عمود بر محور اصلی، بر محور اصلی عمود است، و نقطه ای روی محور اصلی ، تصویر شیء روی آن محور است،یا با به دست آوردن نقطه A’ (تصویر نقطه ی A)را که بر محور اصلی عمود است بدست آورد.
تصویری را که در این حالت تشکیل است حقیقی می نامند، همانگونه که در شکل پیداست این تصویر بر روی صفحه کاغذ یا پرده ای در محل تصویر قرار دارد،تشکیل می شود،در این حالت پرتو های شکست خودشان همدیگر را قطع می کنند، در واقع نقطه A’ یک نقطه ی روشن واقعی است و اگر چشم در مسیر پرتو هایی که از A’ گذشته اند قرار گیرد نقطه ی روشن A دیده می شود علیهذا به جهت اهمیت موضوع آزمایشی را طرح میکنیم، که عدسی همگرا و شمع دو وسیله این آزمون اند.
با جا به جائی برای رسم تصویر شیء AB در یک عدسی هم گرا مشخص می گردد. هرگاه چشم ناظر این صحنه در شکل جا داده شود احساس می کند که پرتو های شکست از A’B’ به چشم رسیده اند.همانطور که می دانیم این تصویر مجازی است.برای ترسیم شکل زیر نخست با رسم دوپرتو تابش، یکی موازی محور اصلی و دیگری پرتوی از مرکز نوری گذشته است نقطه ی A’ مشخص شده و پرتو های دیگری که از A به عدسی تابیده می شوند پس از گذر از عدسی از A’ گذشته اند.
با توجه به تصویر فوق، باید اذعان نمود که تمام پرتوهائی که از نقطه A به عدسی می تابند از نقطه ی A’ عبور کنند.

ویژگی عدسی های واگرا:

1- محور اصلی مرکز نوری:همانگونه که در عدسی های همگرا دیده شد در این عدسی ها نیز محور اصلی خطی است که مرکز دو سطح کروی عدسی را به هم وصل می کند، نقطه میانی عدسی را که روی محور اصلی قرار دارد مرکز نوری عدسی می نامند در شکل زیر محور اصلی و مرکز نوری نشان داده شده است.
در عدسی های واگرا نیز پرتوی که به مرکز نوری عدسی می تابد بدون انحراف از عدسی خارج می گردد،در شکل زیر چنین پرتوهائی که به عدسی واگرا تابیده اندنشان داده شده است که فاقد انحراف اند.
2- کانون عدسی های واگرا: هرگاه پرتود های موازی محور اصلی به عدسی واگرا تابیده شوند پس از شکست و گذر از عدسی، طوری از همدیگر دور می شوند که ابتدای آن ها از یک نقطه روی محور اصلی بگذرند، این نقطه را کانون عدسی واگرا می نامیم، فاصله ی کانون تا مرکز نوری را فاصله ی کانونی گویند و آن را با f مشخص می کنند درشکل زیر پرتو های تابش موازی محور اصلی، و پرتوهای شکست مربوط به آنها نشان داده شده است در عدسی های واگرا کانون مجازی است.
فلذا هرگاه پرتو نور طوری به عدسی واگرا بتابد که پس از برخورد به عدسی، امتداد آن از کانون بگذرد پرتو شکست آن موازی محور اصلی خواهد بود در شکل زیر اینگونه پرتو ها نشان داده شده است.
تصویر در عدسی های واگرا: در این گونه عدسی ها نیز، تصویر دو شیء عمود بر محور اصلی را با رسم تصویر یک نقطه آن به دست آورده می شود از بین پرتو های زیادی که از نقطه شیء به عدسی می تابد دو پرتو تابشی مشخص ( پرتو موازی محور اصلی،پرتوی که به مرکز نوری می تابد یا پرتوی که تعداد آن از کانون میگذرد) را رسم و پرتو شکست را به ترتیبی که گفته شد رسم می کنیم تا تصویر نقطه ی مورد نظر به دست آید درشکل زیر تصویر شیء AB ذر یک عدسی واگرا نشان داده شده است.
در چنین عدسی هایی با قرار گرفتن چشم در مسیر پرتو های شکست شیء AB در A’B’ به نظر می آید که این تصاویر که مجازی است در عدسی های واگرا شیء در هر فاصله ای مقابل عدسی قرار داده شود تصویر آن کوچکتر از شیء مجازی و نسبت به شیء مستقیم است و در فاصله ی کمتر از فاصله کانونی دیده می شود.

محاسبه فاصله تصویر تا عدسی:

در مورد عدسی های کروی نازک فاصله ی تصویر تا عدسی به فاصله شیء تا عدسی بستگی دارد هرگاه فاصله ی شیء تا عدسی را را با p و فاصله ی تصویر تا عدسی را با q و فاصله ی کانونی را با G نشان دهیم ، ثابت می گردد که بین این فاصله ها رابطه ی زیر برقرار است:
1/p+1/q=1/f
در عدسی همگرا که کانون حقیقی است، f مثبت و در عدسی واگرا که کانون آن مجازی است f منفی است هرگاه فاصله تصویر تا عدسی (یعنی q) مجهول باشد، پس از محاسبه ی مقدار در صورتی که علامت مقدار به دست آمده مثبت باشد تصویر حقیقی است، در غیر اینصورت معلوم میگردد که تصویر مجازی است.
در عدسی ها نیز اگر فاصله تصویر تا عدسی معلوم باشد، در صورتی که تصوی حقیقی باشد این فاصله را با علامت مثبت و در صورتیکه تصویر مجازی باشد، فاصله آن تا عدسی را با علامت منفی نشان می دهند.

بزرگ نمائی عدسی ها:

در عدسی ها نیز نسبت به طول تصویر (A’B’) به طول شیء AB را بزرگ نمایی می گویند و آن را با m نمایش می دهند.
m=A'B'/AB
همانگونه که درآینه ها مطرح است، بزرگ نمایی نشان می دهد که طول تصویر چند برابر طول شیء است فلذا ثابت می شود که در عدسی ها نیز می توان رابطه بزرگ نمایی را به صورت زیر بیان کرد:
m

A'B'/AB

⎢q/p⎢
اگر از عدسی های همگرا به عنوان ذره بین استفاده گردد عدسی را نسبت به شیء مورد نظر طوری قرار می دهیم که فاصله ی شیء تا عدسی کمتر از فاصله کانونی عدسی باشد (یعنی شیء در فاصله ی کانونی عدسی قرار بگیرد) در اینصورت تصویر مچاازی مستقیم و بزرگتر دیده می شود.

توان عدسی ها:

در شکل های الف و ب دو عدسی همگرا L1 و L2 با فاصله کانونی متفاوت نشان داده شده است، یک دسته پرتوی موازی با محور اصلی به هر دو عدسی تابیده و عدسی های این دسته پرتو را همگرا (به هم نزدیک) کرده اند

توانایی کدام یک از این دو عدسی در همگرا کردن پرتو ها بیشتر است؟

همانطور که در شکل های الف و ب مشاهده می شود عدسی ای که فاصله کانونی آن کمتر است در همگرا کردن پرتو ها، توانائی عدسی در همگرا کردن پرتو ها با فاصله کانونی نسبت به عکس دارد.
در شکل های زیر (الف و ب) دو عدسی واگرا با فاصله کانونی متفاوت نشان داده شده است یک دسته پرتو موازی با محور اصلی به هر دو عدسی تابیده و عدسی ها این دسته پرتو را واگرا (از هم دور) کرده اند در اینگونه موارد هم مشاهده می شود که توانائی عدسی،در واگرائی پرتو ها با فاصله کانونی آن نسبت معکوس دارد.
از آنچه در مورد مقایسه همگرائی در عدسی گفته شد،نتیجه می شود که هر اندازه شعاع انحنای عدسی کمتر باشد،فاصله کانونی کم تر و توانائی عدسی برای همگرا یا واگرا کردن پرتو ها بیشتر میگردد،عکس فاصله کانونی ( یعنی 1/(f )) را توان عدسی گویند و آن را با D نشان می دهند. D=1/(f )
در رابطه فوق، فاصله کانونی بر حسب متر است، در این رابطه یکای توان عدسی عکس متر( 1/(M )) است، که دیوپتر نام دارد، و آن را با نماد d نشان می دهند، توان عدسی های همگرا مثبت و توان عدسی های واگرا منفی است.

چشم و معایب آن:

همانگونه که می دانیم بینائی بسیار بیشتر از حواس دیگر ما را با جهان اطراف مرتبط می کند مثلا ما می توانیم با چشمان خود رنگ ها را تشخیص دهیم و بزرگی یا کوچکی اشیاء را شناسائی کنیم... هنگامی که به یک جسم چشمان ما همانند یک دوربین تصویری از آن در انتهای چشم شکل می گیرد بدین معنی که می توان چشم انسان را شبیه به یک عدسی همگرا دانست که تصویری حقیقی را بر روی یک صفحه حساس به نود به نام شبکیه تشکیل می دهد چشم عضوی است که تقریبا کروی شکل بوده و جنس ژله ای مانند که درون پوسته ای تقریبا سخت به نام صلبیه قرار دارد ، (همانند شکل) بخش جلوئی صلبیه که شفاف است قرنیه نام دارد و این شکست نور هنگام ورود به چشم در این محل انجام می گیرد، ضریب شکست قرنیه تقریبا 376/1 است در پشت قرنیه مایه شفافی به نام زلالیه با ضریب شکست 336/1 قرار دارد و چون ضریب شکست قرنیه نیز نیز تقریبا همین مقدار است در مرز مشترک قرنیه و زلالیه شکست چندانی برای نور اتفاق نمی افتد، مردمک چشم دریچه ای است که با تغییر قطر آن ، شدت نور عبوری تنظیم می گردد، در جریان این تنظیم قطر مردمک بین 2 تا 8 میلیمتر تغیر می کند در پشت مردمک عدسی چشم قرار دارد، عدسی چشم یک عدسی همگرای دو کوژ است که از ماده ای ژله ای مانند، انعطاف پذیر و شفاف ساخته شده است.
ضریب شکست عدسی تقریبا 437/1 است پس از شکست نور در قرنیه عدسی چشم تصویری حقیقی، وارونه و کوچکتر بر روی شبکیه تشکیل می دهد عدسی توسط یک دسته تار های آویزی که ماهیچه ای به نام ماهیچه ی مژگانی متصل هستند نگه داشته می شود، همین ماهیچه های مژگانی هستند که می توانند ضخامت عدسی را تغییر دهد، هنگامی که این ماهیچه در حال استراحت است، عدسی بزرگ ترین فاصله ی کانونی خود را و تصویر اشیاء دور را روی شبکه می اندازد.اما برای دیدن اشیاء نزدیک ماهیچه مژگانی منقبض می شود و ضخامت عدسی چشم را زیاد می کند که در نتیجه، فاصله کانونی عدسی کم تر می گردد و تصویر روی شبکیه تشکیل می گردد، تغییر فاصله کانونی چشم را، برای ایجاد تصویر های واضح از اجسام دور یا نزدیک روی شبکیه را تطابق می گویند.

گستره دید طبیعی:


یک چشم سالم می تواند برای فاصله هائی از حدود cm 25 نزدیک تر است که با افزایش سن دور تر می شود به طور کلی قدرت تطابق چشم ما با افزایش شن محدود و محدود تر می شود، کمترین فاصله دید چشم نزدیکترین مکانی ا ست که اگر جسمی در آنجا با شد چشم بدون تطابق می تواند آن را واضح ببیند.
حال که صحبت بدینجا کشیده شد ناچاریم بحث را ادامه دهیم چون لنز ها همه به این توضیحات نیاز دارند.

معایب چشم:

یکی از معایب نزدیک بینی است، یک چشم نزدیک بین می تواند تنها اجسام نزدیک را خوب و واضح ببیند تصاویر الف در زیر بیشترین فاصله دید چشم نزدیک بین از بیش ترین فاصله دید چشم سالم کم تر است (شکل ب)
این عیب با استفاده از عدسی هلال واگرا (شکل پ) اصلاح می گردد، این عدسی تصویر مجازی جسم دور را در نقطه ی دور چشم نزدیک بین می اندازد، انحنای عدسی هائی که روی چشم می گذارند باید دقیقا برابر انحنای قرنیه باشد.
دوربینی: یک چشم دوربین می تواند تنها اجسام دور را واضح ببیند، تصویر اجسام نزدیک در پشت شبکیه شکل می گیرد (شکل های پیش نمونه این موضوع است) کمترین فاصله ی دید چشم دوربین از کمترین فاصله دید چشم سالم بیش تر است این عیب با استفاده از یک عدسی هلال همگرا اصلاح می گردد، این عدسی تصویر مجازی شیء نزدیک را در نقطه ی نزدیک چشم دوربین می اندازد.
کاهش تطابق یا پیر چشمی : با افزایش تدریجی سن ضخامت عدسی نمی تواند تغییر کافی پیدا کند تا اشیای دور یا خیلی نزدیک دارای تصویر های واضح باشند این عیب را کاهش تطابق یا پیر چشمی می گویند، پیر چشمی با استفاده از یک عینک با با عدسی همگرا برای رویت اشیاء نزدیک اصلاح می شود.
آستیگماتسیم: هنگامی روی می دهد که حداقل یکی از سطوح شکست دهنده نور (قرنیه یا عدسی) در چشم، کروی بودن خود را از دست بدهد برای چشم آستیگمات تصویر تشکیل شده در یک راستا واضح است ولی در راستای دیگر واضح نیست در صورتی که برای چشم سالم تصویر در همه راستا واضح است.
واضح نبودن تصویر در یک راستا به علت عدم کفایت انحنای قرنیه دراین راستاست این عیب توسط یک عدسی استوانه ای به گونه ای اصلاح می گرددکه انحنای بیشتر این عدسی، انحنای کمتر قرینه را در این راستا جبران کند.
کوررنگی:کوررنگی کامل بسیار کم پیش می آید اما برخی از افراد هیچ رنگی را نمی بینندد و دنیای آن ها ، مانند تصویر سیاه و سفید تلوزیون تک رنگ است،برخی از افراد نمی توانند بین دو یاد چند رنگ را تمیز بدهند یا برای این کار با مشکل رو به رو هستند یک شکل متداول کوررنگی جزئی ،تمیز دادن بین قرمز و سبز را مشکل می کند این عیب ممکن است به علت کمبود یک نوع سلول مخروطی در شبکیه باشد.

فن آوری و کاربرد:

از وسائلی که به کمک عدسی ها ساخته می شوند می توان به میکروسکوپ، دوربین های نجومی و دوربین های عکاسی،دوربین های فیلم برداری، عینک، لنز های درون چشمی و ... اشاره نمود.
میکروسکوپ: سختار اصلی از دو عدسی همگرا تشکیل شده که در دو انتهای یک لوله کار گذاشته شده اند، محور اصلی دو عدسی بر یک دیگر منطبق است ، فاصله کانونی عدسی اول که جسم در مقابل آن قرار می گیرد حدود چند میلیمتر است و به آن عدسی شیء گفته می شود فاصله کانونی عدسی دوم ککه چشم در پشت آن واقع می شود حدود چند سانتی متر است و عدسی چشمی نام دارد.
اجسام کوچک و روشن را خارج از فاصله کانونی، اما خیلی نزدیک به کانون عدسی شیء قرار می دهند در میکروسکوپ از جسم تصویری دیده می شود که از جسم بزرگتر، معکوس و مجازی است در شکل زیر طرز تشکیل تصویر در یک میکروسکوپ را مشاهده می کنیم.
و در تصویر زیر نوعی دیگر و پیشرفته تر و امروزی تر از میکروسکوپ قبل را شاهدیم که میکروسکوپ الکترونی با عدسی های الکترومغناطیسی در مقایسه با میکروسکوپ نوری بکار رفته است و به electron mirror به مفهوم آینه الکترونی سطحی که تمام پرتوهای الکترونی را منعکس می سازد.شایان توجه است که میکروسکوپ الکترونی نوعی میکروسکوپ است که در آن پرتو الکترونی در خلاء بوسیله عدسی الکترونی به سمت لایه نازکی از مواد مورد نظر ارسال می گردد، مواد مورد نظر الکترون ها را در هر نقطه متناسب با دانسیته جذب نموده فلذا تصویر الکترونی نمومه مورد نظر بدست آید که بوسیله عدسی های الکترونی دیگر هزاران بار تقویت گردیده و تصویر نهائی روی یک پرده فلورسانت دیده شده و یا روی فیلم عکاسی ثبت می گر دد و آینه ی الکترونی فوق از این جمله است دراینجا شاید این سوال بوجود آید اگر تصویر این چنین روی فیلم دوریبن ثبت می گردد اگر حامل صدا باشد این صدا چگونه روی فیلم و در کجای آن ثبت و درج می گردد،در پاسخ باید گفت؛
برای ثبت و ضبط اصوات انوار مغناطیسی به نام Sound strip وجود دارد که برای ضبط اصوات، در حاشیه نوار فیلم حامل تصویر قرار دارد، اما باند کم عرضی که معمولا در حاشیه نوار فیلم قرار دارد حامل اصوات ویژه فیلم است که اصطلاحا به آن sound track می گویند، در شکل زیر باند قرار گرفته بر حاشیه نوار فیلم که بوسیله سیستم های نوری ، سیگنال های صوتی لازم را تولید می کند آورده شده است. و کالا گویا نشان داده شده است که البته اصل این تصویر به ضریب انتقال صوت یعنی : sound Transmission coefficient مرتبط است که نسبت انرژی صوتی انتقال یافته به انرژی صوتی وارد شده به یک جسم یا محیط که مقدار آن بستگی به زاویه تابش را بازگو می کند اما به علت اینکه باند قرار گرفته بر حاشیه فیلم که نمایانگر ضبط صوت در کنار تصویر است را نشان می دهد آورده شده است.فلذا به سیستم چشم آدمی و مقایسه آن با کارکرد عدسی ها و مشابهت های آن باز می گردیم که نمایانگر کوچکی و حقارت انسان در مواجهه با عظمت لایتناهی و بزرگی خدا حکایت دارد، عظمتی که هرگز در ذهن و تصورات محدود ما نمی گنجد. بشر از پرواز حشرات،هلی کوپتر و هواپیما می سازد، و از حرکت های رتیل، تانک و از تارهای عنکبوت، جلیقه ضد گلوله و ... و همه چیز در طبیعت یافت می شود، و هر روز چیزی خلق و مصنوعاتی را شاهدیم که نسبت به نسل های قبل خود پیشرفته تر بوده و کوچک و ارزانتر شده است، همه راه ها هست اما گاه سخت و دشوار در حالیکه ما راه را بلد نیستیم. در حالیکه به سادگی همه چیز دست یافتنی است، و خدا لای این شب بو هاست پای آن کاج بلند و ...
و لنز ها نیز مؤید همین موضوع اند، هوش آدمی و تقلید آگانه از خداوند بی نقص و بی همتا، بشر را وا داشته تا به توانمندی های پیچیده ای دست یابد، خداوند با هیچ می رویاند و بشر با هزاران دست آویز به قابلیت های بسیار کوچک و فنا پذیر دست می یابد، مخلوقات و مصنوعات خداوند همه روح دارند اما مصنوعات بشری بی روح و زوال پذیرند او با گوشت و پوست،رگ، مویرگ و خون و ما و با بنزین و سیم و کابل و ...

لینک های مفید